Müügitingimused

ÜLDSÄTTED
1. 1. Käesolevad müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel e-poest internetiaadressilt https://kilingicoop.ee/ Toodete müüja on Kilingi-Nõmme Majandusühistu (edaspidi: müüja), aadress Pärnu tn 37, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa, 86303, registrikood 10070869, tel 56641270, e-posti aadress: info@kilingicoop.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.
1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://kilingicoop.ee/. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.
1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.
1.4. Klient nõustub tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.
1.5. Kui veebikeskkonnas on toodete pildid kuvatud on toodete piltidel illustreeriv tähendus.
1.6. Kuna toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega, ei ole kliendil õigust tellimusest taganeda (vastavalt VÕS § 53 lg 4 punkti 4 mõttes).
1.9. https://kilingicoop.ee/ klienditeeninduse kontaktandmed on:
e-post: info@kilingicoop.ee, tel 56641270.
1.10. Toodete hinnad https://kilingicoop.ee/ e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
1.11. E-poes kuvatavad hinnad ei muutu reaalajas. Sellest tulenevalt võivad e-poe ja kaupluses ostu komplekteerimise ajal kehtivad hinnad erineda. Arve väljastatakse kaupluses komplekteerimise hetkel kehtivate hindade alusel.

TELLIMUSE ESITAMINE JA TELLIMUSE EEST TASUMINE
2.1. Tellimuse vormistamiseks valib klient välja soovitud tooted ja kogused.
2.2. Klient läheb „Minu ostukorv“ alla ja valib makse- ja tellimuse kättesaamise viisi.
2.3. Klient sisestab oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
2.4. Klient kontrollib, et tellimuse ostukorvis kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile ja edastab tellimuse.
2.5. Müüja saadab e-posti teel kliendile tellimuskinnituse koos tellimuse numbriga alustades tellimuse täitmist.
2.6. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võtab Müüja kliendiga ühendust ja pakub asendustooteid.
2.7. Müüja komplekteerib tellimuse ja saadab e-posti teel Kliendile kinnituse, et tellimus on komplekteeritud, selle maksumuse ja arve tellimuse eest tasumiseks.
2.8. Klient tasub tellimuse kohta esitatud arve ja saadab e-posti teel Müüjale maksekorralduse koopia makse sooritamise kohta.
2.9. Makse laekumisel Müüjale või pärast Kliendilt e-posti teel maksekorralduse koopia saamist kauba eest tasumise kohta annab Müüja ostja e-posti teel kinnituse tellimusele järele tulekuks.

TELLIMUSE KÄTTESAAMINE
3.1. Kui Klient valis tellimuse esitamisel kättetoimetamise viisina – tulen ise järele, saab Tellimuse kätte aadressil Pärnu tn 37, Kilingi-Nõmme, kauplusest Kilingi-Nõmme Konsum (laadimisalalt hoovis).
3.2.  Tellimuse väljastamine toimub kaupluse lahtioleku aja piires.
3.3. Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja nime või tellimuse kinnituse esitamisel.
3.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse kliendi tellimuse kinnituse andmed ja selle alusel on tellimus kätte saadud.
3.5. Müüja hoiab tellimust kaupluses kuni kaupluse sulgemiseni. Kaubale mitte järele tulemisel raha kauba eest ei tagastata ja Kliendil ei ole võimalik kinnitatud ja tasutud tellimusest taganeda. Müüja hoiustab komplekteeritud tellimust kaupluses 2 päeva.
3.6. Kui klient valis tellimuse esitamisel kättetoimetamise viisina kojuveo  –  toimetatakse tellimus kulleriga Kliendi poolt tellimuses määratud aadressile.
3.7. Kohaletoimetamisel kulleriga Kliendi poolt määratud kohta väljaspool Kilingi-Nõmme linna Saarde ja Häädemeeste valla piires, lisandub Tellitud Kauba maksumusele transporditasu 5 eurot, mis tasutakse koos kaubaga.
3.8. Tellimuse kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek:
3.8.1 tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida tellimuse vastavust arvele/kassatsekile;
3.8.2. kui tellimuse kättesaamisel ilmneb, et tellimuse hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada Müüjat (kauba üleandjat);
3.8.3. toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Müüjalt üle Kliendile toote kätte-saamisest alates.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
4.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
4.2. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel; ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, jne.
4.3. Klient annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevate tingimustega nõustumisel.

PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
5.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist.
5.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest realiseerimistähtaja ulatuses. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba kättesaamisel ja selle avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.
5.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@kilingicoop.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, tellimuse number, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puuduse kirjeldus ja foto, esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
5.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
5.5. Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
5.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Pärnu Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr